داریوش قنبری :پستهای مدیریتی را به عنوان غنیمت بین دوستانشان تقسیم می کنند.

طبق معمول به موقع در دفتر هفته نامه حاضر شد خستگي از چهره اش نمايان بود اما وقتي زمان را از او سوال کرديم مدتي زماني که در اختيارمان گذاشت را به جلسه بعديش وصل نمود و با لبخندي مظلومانه تا آخرين لحظات با صبر و حوصله به سوالاتمان پاسخ گفت. داريوش قنبري نماينده جوان، فعال و مهمتر از همه با تحصيلات عاليه و از جنس مردم که اين روزها خبرهاي داغي از او بر روي سايت هاي خبري دنيا ديده مي شود مي گويد خود را وقف مردم نموده ام و اعمالش نيز گواه اين مهم است ا و عزمش را جزم نموده تا دينش را به مردم و انقلاب اسلامي ادا نمايد او معتقد است خدمت به مردم تلاش براي هر چه مستحکم تر نمودن ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي در بين مردم دنياست ايشان عدالت و رعايت حقوق مردم و اجراي قانون را از اهداف امام (ره) و انقلاب اسلامي مي داند و رعايت آن را وظيفه تمام مسئولين... .

 ادامه در صفحات 3 و 4 سوالاتمان را با مباحث اقتصادي استان شروع مي کنيم لطفاً در خصوص توسعه اقتصادي استان توضيح بفرماييد؟ در رابطه با مسايل و مباحث توسعه استان ما مشکلات فراواني داريم متاسفانه به جاي اقدام عملي براي توسعه يک سري مباحث انحرافي در رابطه با توسعه مطرح مي کنند. مديران و برنامه ريزان ما بيشتر نگاه شاعرانه اي نسبت به مفهوم توسعه دارند. توسعه را تکريم مي کنيم و قبول داريم و به عنوان راز بقا در دوران مدرن پذيرفتيم اما در واقع ما نمي خواهيم مفهوم توسعه را عملاً بپذيريم بنا به دلايلي در استان محروم ما نگرش شاعرانه نسبت به مفهوم توسعه شيوع بيشتري پيدا کرده است کسي را نمي توانيد پيدا کنيد که در ارتباط با بحث توسعه جبهه مخالفت شما را بگيرد. شما همين که بحث توسعه را عنوان کرديد مباحث مربوط به آن را نيز قبول داريد و لزوم اينکه استان بايد توسعه پيدا کند همه اين را تاييد مي کنند. اما نمي دانم واقعاً به چه دليلي ما ملزومات توسعه را درک نکرديم. در ارتباط با پذيرفتن ملزومات توسعه دو بحث مطرح مي شود، يکي عدم درک مناسب نسبت به ملزومات توسعه و دومي رد چنين ملزوماتي به علت در ميان بودن منافع فردي و گروهي و جناحي. اجزاي توسعه را به دو عنصر مي توان تقسيم کرد دو عنصر تکنولوژي و قانون. يعني چيزهايي که در دنياي مدرن به عنوان توسعه ياد مي کنيم فرايندي از اين دو عنصر است در گذشته ما تکنولوژي مدرن امروز را نداشتيم اما تکنيک در گذشته بوده اما تکنولوژي در معناي دانش فني يک بحث کاملاً مدرن است تکنولوژي که عنصر توسعه است خود داراي ملزوماتي است يکي از عناصر تکنولوژي کسب دانش تکنولوژي و داشتن امکانات کاربردي اين دانش مي باشد. کار بست دانش فني مهارت زيادي مي خواهد و لذا نيازمند به مديريت افراد متخصص که داراي اين دانش باشند هستيم. از طرف ديگر از ملزومات تکنولوژي وجود نوعي سرمايه است که بتواند اين تکنولوژي را از حالت تئوري با توجه به مديريت براي ما به فعليت برساند تکنولوژي وقتي براي ما قابليت دارد که دو عنصر مديريت و سرمايه داشته باشد. اگر در استان توسعه را مي جوئيم در مرحله اول دو عنصر توسعه (قانون و تکنولوژي) را و ملزومات تکنولوژي را شناسايي کنيم. متاسفانه در استان مشکلات فراواني در بحث مديريت موجود است در دولت جديد معيارهاي لازم در گزينش مديران رعايت نمي شود و پستهاي مديريتي را به عنوان غنيمتهاي انتخاباتي بين دوستانشان تقسيم مي کنند. ما مي بينيم که اصل شايسته سالاري و اصل مديريت مبتني بر دانايي در استان به آن شکل رعايت نمي شود. و اين لطمه ي بزرگي به توسعه استان مي زند.

وقتي شما در زمينه مديريت مشکل داشته باشيد امکانات درست استفاده نمي شوند و بهره وري هم پايين مي آيد. وقتي که از جنبه سياسي به مديريت نگاه کنيم و انتخاب مدير از آن طريق باشد مخصوصاً دستگاههايي که کاملاً علمي و تخصصي هستند و نياز به مديران متخصص و مجرب دارند. از لحاظ ويژگيهايي يک مدير خوب از صد نمره کمتر از 20 نمره هم مي آورد و 80 نمره ندارد و اين ضعف بزرگي است نبايد بعنوان پاداش پست مديريت را به او داد، امادر بخش سرمايه گذاري بخش خصوصي نداريم. بخش تعاوني مشکلات خود را دارد. و اين ضعف مديريتي مانع استفاده درست از اعتبارات و سرمايه هاي دولت در استان مي شود. ناديده گرفتن ويژگي مديريت لايق خدشه وارد کردن به بخش سرمايه و توسعه استان است. يکي از ملزومات توسعه مديريت است و ضعف مديريت از موانع توسعه است مديريت بحث علمي است و اگر خواهان توسعه هستيم بايد اين مسير علمي را طي کنيم نه اينکه طبق روابط عمل کنيم و بي توجه به معيارهاي علمي حرکت کنيم. رکن دوم توسعه قانون است. متاسفانه در استان شاهد بي قانونيهاي بسياري هستيم مثلاً در باب تبليغات انتخاباتي قانون يک فرايند خاصي را مشخص کرده است اما در استان به هيچ يک از اين مباحث قانوني توجه نمي شود. ما بايد بخشي از فرهنگمان را اصلاح کنيم. و با کانونهاي قدرتي که مانع اجراي قانون هستند و مي خواهند قانون را در راستاي منافع خود مصادره کنند برخورد و اصلاح کرد کانونهاي قدرت بايد قانون مدار باشند و قانون بتواند در استان نفوذ کند. چندي پيش به حکم وظيفه اي که مجلس و قانون اساسي به من محول کرده که از حقوق ملت دفاع کنيم طرح استيضاح يکي از وزراء را مطرح کردم که در استان عليه من شايع پراکني و قانون شکني شد در محافل رسمي و نيمه رسمي صحبتهايي عليه من شده و شب نامه هايي هم در اين رابطه پخش شد و يک اقدام قانوني اين همه اقدام غيرقانوني به دنبال داشت کسي هم برخورد نکرد. البته اين مسائل در عزم من براي دفاع از ملت، قانون و انقلاب هيچ خللي ايجاد نمي کند بحث اين است که چند درصد مسئوولين در استان نسبت به قانون تعهد دارند و براي رعايت قانون هزينه مي کنند. وقتي بي توجهي به قانون از ناحيه مسئولين باشد ارزش و اعتبار قانون در بين مردم از بين مي رود. فرد بيچاره اي که دستش به جايي نمي رسد اگر خلاف قانون عمل کند فوراً با او برخورد مي شود. حتي خيلي شديدتر از آنچه که در قانون هست و من مسئول اگر خلاف قانون عمل کردم کسي جرأت ندارد با من برخورد کنند و اين موضوع فساد قدرت را در استان بدنبال داشته و دارد. ما نبايد در مورد توسعه فقط شعار دهيم ما اگر تا بحال ?آنطور که در مورد توسعه شعار مي داديم عمل مي کرديم الان يک جامعه ي توسعه يافته داشتيم. برنامه اقتصادي ايران و کره جنوبي در يک زمان تدوين شد استارت و توسعه همزمان در دوکشور زده شد اما از لحاظ اقتصادي کره جنوبي حدود 7 يا 8 برابر ما توليد ناخالص ملي دارد و با آنکه جمعيت کره جنوبي از ما کمتر است اما منابع ملي کره جنوبي چندين برابر ماست. يک درآمد شرکت بزرگ کره اي به اندازه ي درآمد نفت ماست علت چيست؟ ما برخوردي شاعرانه با توسعه داريم البته ما ايرانيها شاعر مسلک هستيم و تاريخ ادبيات ايران نشان مي دهد که شاعران ما از فيلسوفان بيشتر هستند و اين به نشانه اين است که جامعه ي ما احساساتي تر است. و اين ويژگي به توسعه سرايت کرده و مانع از درک واقعي توسعه شده است. به قطع بيان مي کنم اگر تمام امکانات در استان موجود باشد تا ملزومات توسعه در استان رعايت نشوند هيچ وقت توسعه يافته نخواهيم شد. شما به عنوان نماينده استان با توجه به اينکه قبلاً هم درمصاحبه هايتان در مورد توزيع ناعادلانه منابع مالي و همچنين منابع انساني (مديران) صحبت هايي داشتيد با توجه به اينکه دولت نهم با شعار عدالت به صحنه آمد چه توضيحي در اين مورد داريد؟ با نگاه ويژه به بحث عمراني که بحث اساسي در زيرساختهاست که تا اين موضوع حل نشود در جذب سرمايه گذاري غيربومي و خارج از استان موفق نخواهيم بود؟ توسعه نيازمند يک نگاه همه جانبه است و با نگاه صرف به اقتصاد ما به توسعه نخواهيم رسيد نگاه به توسعه بايد از بعد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و همه ابعاد باشد در بعد فرهنگي ابتدا بايد فرهنگ توسعه را ايجاد کرد و نگاه مردم را نسبت به توسعه تغيير داد نگاه واپس گرايانه در بحث فرهنگي نمي تواند ما را پيش ببرد در رابطه با ملزومات سياسي بايد يک سطح خاصي از آزادي وجود داشته باشد من سراغ ندارم هيچ جامعه اي که به لحاظ آزادي يک جامعه بسته باشد اما از لحاظ اقتصادي جامعه توسعه يافته باشد جوامعي که سطح خاصي از مردم سالاري و آزادي در آنها حاکم است از لحاظ اقتصادي به توسعه نسبتاً خوبي رسيده اند عدالت هم از ملزومات مهم توسعه است توسعه را نمي توان در کنار فقر معني کرد توسعه به معني فقر زدايي است اين که يک منطقه برخوردار باشد به لحاظ امکانات و زير ساختها و در کنار آن منطقه اي فقير باشد آن مجموعه نمي تواند مجموعه توسعه يافته اي باشد توسعه بايد به شکلي متوازن و عادلانه باشد. جوامعي که توسعه نامتوازن است را نميتوان به عنوان مناطق توسعه يافته شناخت تا زماني که به عدالت نگاه شاعرانه داشته باشيم نمي توانيم آن را عملي کنيم شعار را با پشتيباني تئوريک لازم مطرح نمي کنيم ما ذهنيت هاي خود را در مورد عدالت مطرح مي کنيم اروپائيها 2 هزار سال است که مفهوم عدالت را بحث مي کنند يعني از زماني که منشور افلاطون نوشته شده تا زمان حال وجدان سياسي غرب درگير عدالت است دو مفهومي که فلسفه سياسي کلاسيک و فلسفه سياسي مدرن را تحت تاثير خود قرار داده مفهوم آزادي و عدالت است در مورد آن واژه ها بحث شده و اين همه تئوري در مورد آن هست مفهوم، مفهوم بسيار مهمي است و اين طور نيست که با ذهنيت يک فرد تحقيق پيدا کند ما بايد تعريف کنيم که عدالت را به چه معني مي خواهيم ايجاد کنيم اين که از يک طرف شعار عدالت و دولت حداکثري بدهيم و از طرف ديگر دولت ما داراي اقتصاد ليبرالي باشد ناسازگاري ايجاد مي شود.

آقاي دکتر هنگام سفر رياست جمهوري به استان شما در شهرستان شيروان چرداول بحثي را عنوان کرديد که با توجه فقر بخش خصوصي دولت بايد در استان سرمايه به طور عمده و در صنايع مادر يا واحدهاي بزرگ سرمايه گذاري کند آيا? اکنون بعد از گذشت يکسال از سفر رياست جمهوري اين خواسته تحقق يافته است؟ اينکه دکتر احمدي نژاد از همان ابتدا بحث عدالت را مطرح کرد برداشت ها اين بود که ايشان يک تحول عظيم در ماهيت دولت ايجاد مي کند که جدا از نگاه اقتصادي دولتهاي گذشته باشد انتظار اين بود که ايشان يک سوسياليست اقتصادي را در کشور حاکم کند به جاي ليبراليست اقتصادي که در گذشته وجود داشت اما عملاً همان روش گذشته صورت گرفت در رابطه با بحث سرمايه گذاري در استان بعد از سفر تغيير چنداني صورت نگرفت سفر آقاي رئيس جمهور دستاورد قابل توجهي براي استان نداشت. قبل از سفر ايشان، بنده خيلي مايلم بودم که آ?ثار عملي خاصي از ايشان ببينيم و بعد از سفر بنده در صحن علني مجلس از ايشان تشکر کردم و اميدوار بودم قولهايشان عملي شود اما چند درصدي بيشتر عملي نشد. انقلاب اقتصادي که ما انتظار داشتيم به دنبال سفر ايشان صورت گيرد محقق نشد و مشکلاتي هم در پي داشت. به عنوان مثال بخشودگي وامهاي کشاورزي که در صحبتهايشان مطرح کردند را ميتوان عنوان کرد هم اکنون شاهد مشکلاتي براي بانک کشاورزي و مردم هستيم اکنون شهروند کشاورز ايلامي بايد تاوان جريمه ديرکرده را هم بدهد بنده بارها به رياست جمهور و معاونينش متذکر شدم که اگر از پس تعهدات بر نمي آيند آن را عنوان نکنند تا در مردم انتظار ايجاد نشود انتظار وقتي ايجاد شد بايد يک سري امکانات در کنار ?آن باشد و ضمانت اجرايي هم داشته باشد. از آن مصوبات بيشتر از نصف آن عملي نشدند مصوباتي هم که عملي شدند چه اين سفر انجام مي شد يا نمي شد اجرايي مي شدند برخي مصوبات هم خيلي جزيي بودند و در حد مصوبه سفر هيات دولت در استان نبودند و در حد مقررات داخلي خود استانداري بود. آقاي دکتر برخي تصميماتي که گرفته مي شود با رعايت ويژگيهاي منطقه اي و محلي نيست و عملاً سيستم کاري را به هم مي ريزد بعنوان مثال تغيير ساعت کاري بانکها که عملاً هم ترافيک سنگيني را صبحها و هنگام آغاز به کار و هم بعد از ظهرها براي رفتن به منزل ايجاد نموده و هر روزه شاهد تصادفاتي به خاطر ترافيک هستيم و وضعيت کاري بگونه اي شده که ابتداي ساعات با ترافيک سنگين کاري روبرو هستيم و ساعات آخر و وقت اداري عملاً مشتري وجود ندارد و کارکنان وقتشان را تلف مي کنند و همانطور هم مراجعين ، آيا مي توان اين موضوع را در استان ها و از طريق استاندار مطرح و حل نمود؟ متاسفانه دولت يک سري تصميمات غير کارشناسانه مي گيرد. از جمله تغيير ساعت کاري بانکها ، که اولاً در استان ايلام مشکل ترافيک نبود در ثاني در جايي مثل تهران هم مشکل ترافيک حل نشد و حتي معضلاتي هم ايجاد کرده و اين گفته کارشناسان از جمله شهردار تهران است، تصميم غيرکارشناسانه ديگر تعطيلات بعد عيد فطر يا ادغام غيرمنتظره ي سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانداريها بود.

که مشکلاتي به وجود آورد و کارهاي کارشناسي لازم بر روي آنها صورت نگرفت و باعث نگرانيهايي در مجلس شد تعدادي از نمايندگان از جمله بنده سوالي را طرح کرديم که چرا ايشان تصميمات غيرکارشناسانه مي گيرند و ضررهاي اقتصادي نيز وارد مي کند. من در جلسه اي که با صادر کنندگان استان داشتم يکي از مشکلاتي که بيان کردند ضررهاي اقتصادي همان ايام تعطيلات بود. حالا اگر اين موضوع را در سطح کلان کشور ارزيابي مي بينيم که چه ضررهاي اقتصادي را وارد کرده است. و يا اينکه عدم تغيير ساعات در فصول را بيان کردند چيزي که روتين بود و اين موضوع هم به لحاظ اقتصادي مشکلاتي ايجاد کرد طبق محاسبات حدود 300 ميليارد تومان به خاطر عدم تغيير ساعات خسارت وارد شده يا بحث قطع برق که نتيجه همين عدم تغيير ساعت بود که در سالهاي پيش چنين اتفاق نمي افتاد کليه ي ساعت کاري فصلي طبق الزامات علمي بوده و در همه جاي دنيا عملي مي شد و نبايد با توجه به سلايق و ديدگاههاي شخصي اين مباحث علمي را ناديده بگيريم. و تصميمات غير علمي و غيرکارشناسانه اتخاذ کنيم. که خداي ناکرده به کل کشور ضرر وارد کند. به نظر شما با توجه به توانايي ها و ضعف و کاستي هايي که هست عزمي وجود دارد تا بتوانيم شاهد ايجاد واحدهاي اقتصادي بزرگ باشيم؟ توسعه يک مفهوم زمان بر است اگر بر فرض من ادعا کنم که استان ايلام در طول يک سال گلستان مي شود دروغ محض است. رشد شايد داشته باشيم چون اين مقوله کوتاه مدت است. اما اينکه يک سري پروژه هاي صنعتي و يا توسعه پروژه هايي مثل پتروشيمي داشته باشيم اينها را با مفهوم توسعه جدا مي بينم يعني اگر ده سال ديگر چندين پروژه هاي پتروشيمي داشته باشيم باز نمي توانيم ادعا کنيم که يک جامعه توسعه يافته هستيم و عرض کردم که توسعه عناصر و ملزومات خود را دارد البته اين را بايد نهادينه کرد يعني بايد دانش فني توسعه را داشته باشيم صرف آوردن چند تا کارخانه پتروشيمي به استان بدون داشتن دانش فني براي ما ايجاد توسعه نمي کند. تاحدودي پي گيري کرديم تا چنين طرحهايي در استان باشد. در حال حاضر سرگرم مذاکره با يک سري شرکتهاي خودرو ساز هستيم کارخانجاتي مثل تاير و لاستيک که بيايند در استان سرمايه گذاري کنند اينها اشتغالزا هستند و همچنين دنبال واحدهاي پتروشيمي هستيم و قرار است سرمايه گذاريهايي در ارتباط با پالايشگاه نفت در ايلام صورت بگيرد و اين سرمايه گذاري از جانب بخش خصوصي است و دولت دخالت چنداني در آنها ندارد. و ما بنا داريم که سرمايه گذاري را در استان فعال کنيم . آقاي دکتر بيشتر نمايندگان استان درگير مسائل محلي هستند و بيشتر درگير مسائل استان و از وظايف ملي فاصله مي گيرند حضرتعالي در بحث استيضاح وزير جهاد کشاورزي در قامت يک شخصيت ملي ظاهر شديد. درمطبوعات و سايت هاي داخلي و حتي بنگاههاي خبري خارجي مورد توجه قرار گرفتيد طرح استيضاح وزير کشاورزي زماني شروع شد، از فوريت خارج شد دوباره در دستور کار قرار گرفت و در مرحله طرح با امضاء 140 تا 150 نفر پيش رفت حضرتعالي به عنوان نفر اول طرح استيضاح مطرح بوديد در حوزه انتخابي شما بازتاب خيلي ويژه اي داشت در مورد دخالت هيأت رئيسه و مراجع ذي نفوذ و نمايندگاني که امضاي خود را پس گرفتند در جريان بوديددر خصوص اينکه اصلاً ماجرا چه بود و چرا ناکام ماند براي ما بيشتر توضيح دهيد؟ متاسفانه يکي از مشکلاتي که در مجلس مي بينيم اين است که نمايندگان اکثراً جذب مسايل خرد مي شوند و مسائل ملي را فراموش مي کنند.

در جريان بحث استيضاح نگاه من يک نگاه ملي بود گر چه در سطح استان هم مشکلات بسيار زيادي در سطح جهاد کشاورزي مي ديدم اما حتي يک مورد از مشکلاتي که در حوزه جهاد کشاورزي استان بود را اشاره نکردم و صرفاً به مسائل و مشکلاتي که در سطح ملي وجود داشت پرداختم چون واقعاً احساس من اين بود که اقداماتي که در وزارت جهاد کشاورزي صورت مي گيرد به شکلي منافع ملي را ناديده مي گيرد. از جمله بحث واردات محصولات کشاورزي و بي توجهي هاي خاصي که الان ما شاهد هستيم. نماينده در جايگاهي قرار گرفته که بايد براي کل کشور تصميم گيري کند اينکه ما بيائيم صرفاً خودمان را محدود کنيم به بيان مشکلات چند تا روستا و قصبه و شهر و شهرک اين نه دردي از کشور دوا مي کند و نه از مسائل و مشکلات ده و قصبه و روستا حل خواهد شد. يعني حل شدن مسائل محلي و منطقه اي هم در گرو اين است که مسائل ملي به نحوي حل شود مادامي که ضعف مديريت در يک وزارتخانه وجود دارد من چه انتظاري دارم که آن وزير مثلاً فلان اقدام مفيد را بيايد در حوزه انتخابي من انجام دهد. به هر حال آن جو و فضايي که در مجلس بوجود آمده بود کسي نبايد از ابزارهاي قانوني مجلس استفاده کند بعضي اين را تبليغ مي کردند همين که طرح استيضاح مطرح شد يک جو و فضاي ديگري در مجلس حاکم شد در مجموع به نفع مجلس شد و ما احساس مي کنيم که به هدف خود رسيديم حالا درست است که وزير اينجا تغيير پيدا نکرد اما همينکه فرصتي پيدا شد که ما مسائل و مشکلات اين وزارتخانه را به عينه براي مردم و مسئولين تشريح کرديم باز اين مسئله بي تاثير نبود و در آينده تاثير خود را خواهد گذاشت. آقاي دکتر برنامه طرح استيضاح وزراء بعدي را در دستور کار خود نداريد؟ ما از بحث طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزي يک سري تجارب کسب کرديم قبل از استيضاح بايستي يک سري کارهاي ديگر صورت بگيردو رايزينهاي خاصي با بقيه نمايندگان صورت گيرد که طرح استيضاح بتواند موفق شود و يک تيم استيضاح بايستي شکل بگيرد آن استيضاحي که ما قبلاً مطرح کرديم در واقع يک تصميم گروهي نبود يک بحثي بود که بنده مطرح کردم و به شکلي خودجوش يک حمايتي از درون مجلس از آن استيضاح به عمل آمد اما اگر ما يک مقدار بهتر تلاش کرده بوديم و يک تيم منسجمي تشکيل مي شد اين استيضاح قطعاً مي توانست تغيير وضعي به دنبال داشته باشد و موثرتر ظاهر شود ما را تبديل به تجربه کرديم و ان شاء ا... ا داريم يک سري ارزيابيها را در مورد عملکرد وزراء انجام مي دهيم و اولويت بندي خواهيم کرد براي وزرايي که کارنامه ي خوبي نداشته باشند. باز هم طرح استيضاح در دستور کار خواهد بود ان شاء ا... بتوانيم ماه آينده تا آخر آذر طرح استيضاح يکي ديگر از وزراء تکميل بکنيم که بازهم از جمله وزرايي است که عملکرد قابل قبولي نداشته و ما در حال جمع آوري اسناد و مستندات لازم را راجع به عملکرد اين وزيرهستيم و ان شاء ا... بتوانيم با اين استيضاحها کمکي به توسعه مديريت در کشور و يک تغيير جدي را در کابينه از اين طريق داشته باشيم. اين موضوع قابل قبولي نبود که رئيس جمهور نمايندگان مجلس وزير انتخاب کند به هر حال اين شايعه در بين مردم ايجاد مي شود که مجلس و دولت دارند با هم معامله مي کنند و از طرفي واقعاً در درون مملکت قطع رجال نيست رجال ممکلت همين افرادي نيستند که در درون مجلس کار مي کنند افراد بسيار تواناتري ما خارج از مجلس داريم که مي شود با استفاده از آنها هر تحول مديريتي را در کشور ايجاد کند. آقاي قنبري حضرتعالي رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات مي باشيد در خصوص مکانيزم تائيد صلاحيت کانديداهاي شوراي شهر و روستا و خبرگان رهبري توضيح بفرماييد؟ در ارتباط با وظيفه هيئت عالي نظارت استان من اين نکته را توضيح بدهم کار ما در واقع بعد از بررسيهاي هيئت نظارت بخش و شهرستان شروع مي شود روال کار به اين شکل است که ابتدا بحث صلاحيت افراد در هيئت هاي اجرايي مطرح مي شود همين که هيئت هاي اجرايي صلاحيتها را تاييد کنند بحث تاييد صلاحيتها به پايان مي رسد اما مواردي که هيئت ها رد مي کنند آنها رد صلاحيتها را ارجاع مي دهند به هيئت هاي بخش و شهرستان ما در اين مرحله هيئت هاي بخش و شهرستا بررسي مي کنند اگر صلاحيت احراز بشود تاييد صلاحيت مي کنند در اينجا ملاک و معيار نظر هيات نظارت است تا زماني که هيئت نظارت رد صلاحيت تاييد نکرده اينها رد صلاحيت نمي شوند.اگر مواردي که رد صلاحيت هستند در هيئتهاي نظارت بخش و شهرستان تاييد صلاحيت نشوند. و همچنان اين هيئتها نظر هيئت اجرايي را در رابطه با رد صلاحيت آنها تاييد بکنند در چنين مرحله اي مي توانند بعد از اينکه هيئت هاي نظارت بخش و شهرستان اعلام نظر کردند بعد از اين 4 روز فرصت به کانديداها داده شده براساس قانون تا بيايند و اعتراض خود را به هيئت عالي نظارت وارد کنند يعني عملاً کار نظارت عالي ما بعد از اعتراضاتي که واصل مي شود شروع مي شود هنگامي که اعتراضات واصل شد،طبق قانون ده روز ما فرصت داريم که در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت افرادي که رد صلاحيت شدند نظر قطعي خود را بيان داريم. ما فقط با مجرمان کار داريم و کساني که متهم هستند اينها مجرم نبوده و تا زمانيکه جرم آنها ثابت نشده باشد به نظر ما داراي صلاحيت هستند طبق قانون که اصل بر برائت است ما هم اصل را بر اين گذاشتيم که همه داراي صلاحيت هستند مگر اينکه خلاف آن با استناد به قانون ثابت شود. مجرم يعني کسي که دادگاه او را محکوم کرده باشد مثلاً فلان جا سرقت کرده و دادگاه او را به جرم دزدي محکوم کرده باشد افکار و عقايد نبايد باعث ردصلاحيت شود قبلاًدر مصاحبه هايم عنوان کردم که تمام جريانات سياسي درون نظام که به نظام مقدس جمهوري اسلامي اعتقاد دارند و در انتخابات شرکت کنند ما از آنها دفاع مي کنيم اينکه مثلاً فلان فرد چپ يا اصلاح طلب بوده خيلي اهميت نمي دهيم و ملاک عمل نخواهد بود تمام جريانات سياسي درون نظام مي توانند در انتخابات شرکت کنند و حق طبيعي همه آنهاست که حضور داشته باشند. آقاي دکتر درمورد بحث تخلفات انتخاباتي مواردي مشاهده شد حتي در نامه ي سرگشاده اي که سايتها و در نشريات هم آن را منعکس کردند و گروههاي اصلاح طلب آن را نوشتند آمده که بعضي از جناح حاکم که مسئووليتهاي نظارتي و اجرايي در انتخابات دارند تخلفهاي انتخاباتي را مرتکب شدند و خود مسئولين اين را هم قبول داشتند.چگونه خواهد بود؟ در مجلس خبرگان يک سري تخلفات به ما ابلاغ شده ما هم پيگيري مي کنيم مثلا در جريان ثبت نام ها گفته شده يک سري کارهاي غير قانوني صورت گرفته بعضي از کانديداها به شکلي امکانات بيشتري در اختيارشان قرار گرفته و بقيه نمي نوانند رقابت برابري داشته باشند و از امکانات دولتي به نفع بعضي استفاده مي شود ما تمام اين موارد را با حساسيت پي گير هستيم با مسئوولين استان و همينطور با مسئولين کشور هم صحبت شده هم در انتخابات هم شوراء و هم خبرگان در استان اگر موارد تخلفي باشد بنده به عنوان نماينده مردم شديداً برخورد مي کنم البته همين گزارشاتي که تا به حال داده شده منشا يک سري اقدامات از طرف ما بوده و خود بنده شخضاً يک سري مسايل را از طريق وزارتخانه ها ي مقام مربوطه در سطح ملي و محلي تا آنجايي که مربوط بوده بررسي کرده و پي گير نموديم بهر حال با هر گونه تخلفي از طرف هر کس که باشد برخورد مي کنيم و لو کسي باشد که ابزارهاي خاص قدرت در دست داشته باشد با هيچ کس تعارف نداريم همه براي ما کانديدا و برابر هستند همه حقوق برابر دارند و بايستي حقوق برابر همه کانديداها محفوظ نگهداشته شود. برخي تخلفات باعث تغيير سرنوشت انتخابات مي شوند براي پيشگيري از اين موضوع چه برنامه اي داريد؟ يک سري بحث ها هست مربوط به مسايلي است که اتفاق مي افتد و يک سري اقدامات پيشگيرانه از قبل بايستي با توجه جو استان وشناختي که از استان داريم بايد از همين الان که راي گيري و تبليغات شروع نشده اقداماتي پيشگيرانه داشته باشيم. بهرحال از همين حالا امکان يک سري تخلفات است بحث تبليغات غيرقانوني و زودتر از موعود و بحث استفاده از امکانات دولتي براي تبليغات و بحث جانبداري يک عده از افرادي که بايد بيطرف باشند و جانبداري مي کنند و اين ها همه تخلفات انتخاباتي هستند و حالا در مورد اين تخلفات و پيشگيري از آنها هم اقدامات لازم صورت گرفته است کساني که ما احتمال مي داديم که مرتکب تخلف شوند از قبل به آنها تذکر داده شده همچنين به دستگاههاي مربوط تذکرات لازم داده شده به اطلاعات و نيروي انتظامي و هيتهاي نظارت و بازرسي همه اينها سفارشات لازم شد که مواظب تخلفات باشند و در سطح ملي هم وضعيت استان را براي مسئولين تشريح کرديم و گفتيم که ممکن است اين اتفاقات در استان بيفتند از همين الان بايستي تدابير پيشگيرانه لازم انديشه شود تا خداي ناکرده اتفاق ناگواري پيش نيايد متاسفانه ما خيلي کم در فکر پيش بيني و پيشگيري هستيم هميشه منتظر مي مانيم اتفاق بيفتد بعد درمان کنيم که ما در اين مرحله در بحث انتخابات بحث پيشگيري را هم اهميت نسبتاً زيادي داديم و مطبوعات هم بايد از تهديدات غير قانوني نترسند و اگر تخلفي صورت مي گيرد خواهش مي کنم که به ما اعلام کنيد که ما برخورد کنيم شما مرعوب هيچ قانوني و قدرتي نشويد ان شاء ا... شما بحث نظارتي خود را ادامه بدهيد و بحث قابل توجهي از پيشگيريها را شما با اطلاع رساني درست و به موقعتان انجام دهيد ما هم بخشي از اطلاعات خود را از همين مطبوعات مي گيريم به هر حال شما مطبوعات چشم و گوش ما هستيد و مطالب را منعکس مي کنيد و جاهايي که مسئله اي باشد ما آماده ايم برخورد کنيم. از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز