تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دانشگاه ایلام در آینده نزدیک

دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی معاون محترم اداری ومالی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما با بیان مطلب فوق گفت: جهت ساماندهی وضعیت کارکنان تحت پوشش شرکتهای خدماتی و پیرو مصوبات هیات دولت اعضای هیات اجرایی تشکیلات وامور نیروی انسانی غیر هیات علمی دانشگاه توسط رئیس دانشگاه انتخاب واحکام آنان صادر شد. این هیات با هدف تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی تاکنون سه جلسه برگزار نموده واقدامات اولیه بر اساس بخشنامه 15/12/84 معاون اول رئیس جمهور ونامه مدیر کل محترم هیأت امنای دانشگاه ها انجام گرفته ودر حال پی گیری می باشد. وی در ادامه افزود لیستی از کارکنان شرکتی تهیه که بعد از گزینش واحراز صلاحیت و براساس پستهای خالی با آنها قرارداد موقت و پیمانی بسته می شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 11روز