آگهی مزایده خودروهای دانشگاه ایلام

شگاه ایلام در نظر دارد تعداد 10 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته
( به جز ایام تعطیل ) از تاریخ انتشار این آگهی از ساعت 8 الی 12 ظهر به اداره اموال دانشگاه واقع در بانگنجاب - ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.(اداره اموال دانشگاه ایلام)

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 11روز