سرقت از فروشگاه اتکا و مجروح شدن یکی از کارکنان زن فروشگاه

روز پنج شنبه ۱۱ اسفند ۸۴ حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر هنگامی که یک مشتری وارد فروشگاه اتکا شد پس از مدتی با چند قلم جنس دزدی( چند قالب صابون) از فروشگاه فرار نمود. یکی از کارکنان زن فروشگاه در پی تعقیب دزد هنگام عبور از عرض خیابان با یک دستگاه تاکسی شدیدا تصادف کرد و به بیمارستان انتقال یافت. مردم نیز بر سر دزد ریختند و او را دستگیر نمودند. از اوضاع فرد مجروح خبری در دست نیست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز