امروز بعد از ظهر احمدی نژاد به تهران بازمی گردد

امروز بهد از ظهر رئیس جمهور با هیئت همراه ایلام را ترک و به  تهران باز خواهند گشت.

رئیس جمهور سه روز مهمان مردم ایلام بودند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 5روز