امروز ساعت ۱۶ وزیر علوم در دانشگاه ایلام

امروز ساعت ۱۶  جلسه وزیر علوم با کارمندان دانشگاه ایلام در دانشگاه ایلام تشکیل خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز