سه جوان ایلامی به پارلمان جوانان کشور راه یافتند.

سه نفر از جوانان ايلامي نمانيده فدراسيونهاي مجمع ملي جوانان استان ايلام به پارلمان جوانان كشور (مجمع ملي جوانان ) راه يافتند.
در انتخابات مجمع ملي جوانان كشور كه روز پنجشنبه در تهران با حضور بيش از 700نفر از نمايندگان مجمع ملي 28استان كشور برگزار شد ، شقايق (زهرا ) سليما ن‍ژاد و احسان جمشيد زاده از فدراسيونهاي ادبي هنري و عملي آموزشي به مجلس جوانان راه يافتند.
همچنين ، ناهيد ابراهيمي نيز به عنوان رييس فدراسيون رسانه ها و فناوري اطلاعات جوانان كشور انتخاب شد.
وحيد محمد خاني و شمسي نادمي نيز به ترتيب از فدراسيونهاي بشر دوستانه و حاميان محيط زيست به عنوانهاي نايت رئيس و كارپردار فدراسيونهاي مرتبط خود انتخاب شدند.
گفتني است بر اسا س پيشنهاد مسوولان سازمان ملي جوانان كشور روساي فدراسيونهاي كشوري به عنوان مشاور وزراي مرتبط با فدراسيون خود انتخاب خواهند شد.
لازم به ذكر است اكبر ربيعي نيز به عنوان رييس مجمع ملي استاني جوانان ايلام به پارلمان جوانان راه يافته است .
11 نفر از نمايندگان فدراسيونهاي مجمع ملي جوانان استان ايلام به انتخابات مجمع ملي جوانان كشور اعزام شده بودند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز