تصحیح خبر در مورد تصادف روز ۱۹/۴/۸۴

در خبر روز ۱۹/۴/۸۴ آمده بود که در تصادف روستای مهدی آباد چهار نفر جان خود را از دست داده بودند که تعداد صحیح دو نفر    می باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -2روز