۳۰ اثر ایلام در یادها ماندگار شد.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 30 اثر تاريخي و باستاني استان ايلام را در فهرست آثار ملي قرار داد.
«بيان پيراني»، كارشناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام گفت: «پرونده 30 اثر تاريخي و باستاني استان شامل 22 تپه از شهرستان دهلران، 6 قبرستان و دو تا بنا در شهر ايوان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال و با ثبت آنها موافقت شد.»
تپه هاي ثبت شده متعلق به دوران پيش از تاريخ از دوره نوسنگي تا قرون اوليه اسلامي است. قبرستان ها نيز به هزار اول قبل از ميلاد(عصر آهن 3) باز مي گردد. از دو بنا ثبت شده در شهر ايوان نيز يكي به هزاره دوم قبل از ميلاد و يكي به دوره ساساني باز مي گردد.
او گفت:‌ «اين آثار، آثاري است كه در معرض تخريب هستند و به ثبت اضطراري نياز دارند. مثل محوطه هاي پشت سد ميمه در مهران يا زمين هاي كشاورزي مكانيزه و تسطيح اراضي توسط كشاورزان. با ثبت اين آثار در فهرست آثار ملي، مي توان با توسل به قانون از تخريب بيشتر اين آثار جلوگيري كرد. زمين هاي كشاورزي نزديك اين محوطه ها زمين هاي مشاعي هستند كه طي اصلاحات ارضي در اختيار كشاورزان قرار داده شده اند. الان هركشاورزي كه يك سال بر روي يك زمين، كشت و زرع مي كند سال بعد خود را بعنوان مالك اين زمين معرفي مي كند و اين برنامه محدوديت ندارد و هركشاوزان در هر جايي مي توانند كشاورزي كنند. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ثبت اين آثار مي تواند از تخريب آن ها بوسيله پيشروي زمين هاي كشاورزي جلوگيري كند.»
استان ايلام از تمدن هاي ديرپاي سرزمين ايلام باستان است. اين استان بخشي از ايلام بوده كه در حدود 3000 سال قبل از ميلاد بوجود آمده و تا سال 640 قبل از ميلاد به حيات اجتماعي خود ادامه داده است. پايتخت باستاني اين تمدن(ماداكتو) در استان ايلام بوده است. وجود آثار دوره ساساني نشان مي دهد كه اين منطقه در آن زمان نيز از اهميت ويژه برخودار بوده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز