پیش بینی ایلام امروز به واقعیت پیوست!

همانگونه كه در خبر شماره ۲۶۷ (+) احتمال خسارت به محصولات و آتش سوزي مزارع گندم در شهر مهران (بدليل كمبود كمباين) مطرح شده بود، متاسفانه اين امر بوقوع پيوست و آتش بخشي از مزارع مهران را در كام خود فرو برد. اميدواريم كه مسئولين هرچه سريعتر قبل از وقوع اتفاقات ناگوار ديگر، نسبت به رفع مشكل كشاورزان اين شهرستان اقدام نمايند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز