آتش سوزی در دره ارغوان

قسمت هايى از دره ارغوان دچار حريق شده و جريان باد باعث گسترش حريق شده.
كسانى كه ميتونن كمك كنن لطف كنن به محل عازم شن/کانال ایلامیان

@ilamtody

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 11روز