انتخابات مجلس / آمار قطعی حوزه شمال استان ایلام (ویرایش شده)

آمار قطعی حوزه شمالی استان ایلام:

1- سارا فلاحی - 38.140

2- سلام امینی - 37.714

3- جلال میرزائی - 36.214

4- لطیف صادقی - 31.063

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز