انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار شهر ایلام (۱۰۵ شعبه کامل) / غیر رسمی

آمار قطعی 105 شعبه کامل شهر ایلام:

1- صادقی - 19.800

2- میرزائی - 18.500

3- امینی - 16.300

4- ناصرزاده  - 12.200

5- امیدی - 10.850

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز