انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار حوزه شمالی /غیر رسمی

آخرین خبر غیر رسمی :

1- میرزایی 43700

2-صادقی: 36000

3-امینی:34000

4-فلاحی:32000

5- شیرزادی : 16000

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز