انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار اولیه ملکشاهی

شمارش اولیه آرا  شهرستان ملکشاهی


1-امینی
2-شیرزادی
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز