انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار اولیه ایوان

شمارش اولیه آرا در شهرستان ایوان

1-فلاحی
2-میرزایی
3-لطیف صادقی
4-امینی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز