انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار ۵۷ شعبه شهر ایلام

از مجموع 57 شعبه شهر ایلام

1-میرزایی

2-صادقی

3-امینی

4-نصراللهی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز