صحت انتخابات در حوزه دهلران آبدانان ودره شهر تایید شد

شورای نگهبان صحت انتخابات حوزه جنوبی استان ایلام شامل شهرستان های دهلران ُ آبدانان ودره شهر را  تا یید کرد . دراین حوزه انتخابات به مرحله دوم کشیده شد وآقایان ماجد نظری وعلی عزتی برای تصاحب صندلی سبز مجلس با هم رقابت می کنند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز