صحت انتخابات حوزه شمالی استان با ابطال ۷ صندوق و تغییر آرایش کانداها تایید شد

بر اساس آخرین شنیده های موثق پس از بررسی وضعیت انتخاباتی حوزه شمالی استان ، 7 صندوق بخش ملکشاهی باطل اعلام شد  و نتیجه نهایی افراد راه یافته به دور دوم به ترتیب زیر تغییر نمود:

1- داریوش قنبری

2-علی اکبر بسطامی

3- علی اکبر متین

4-شاپور پولادی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز