انتخابات مجلس هشتم درحوزه شهرستانهای ایلام ایوان شیروانچرداول ومهران درابهام

چهارشنبه شب انتخابات مجلس هشتم درحوزه شهرستانهای دره شهر آبدانان  دهلران تأیید شد واین درحالی است که درحوزه شهرستانهای ایلام ایوان شیروانچرداول ومهران انتخابات مجلس هشتم درابهام قرار دارد.

خبرها حاکی است موارد متعددی از سفرناظرین شورای نگهبان به صورت رسمی وغیررسمی به استان است. درآخرین این سفرها مسؤول میز ایلام درشورای  محترم نگهبان به ایلام سفر نمود ودرصدی ازصندوق هارا بازشماری وتحقیقاتی به عمل آورد. شنیده ها حاکی است تنها درصد مشکلات در شهرستان شیروانچرداول پائین بوده است ومشکلات دریکی از بخش های استان حاد وغیرقابل اغماض بوده است. گفته می شود کارنامه مجریان انتخابات دراین حوزه  نامطلوب گزارش شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز