استان ایلام از موقعیت بسیار خوبی برای جلب توریست وتوسعه گردشگری برخوردارست

دومين جلسه كارگروه گردشگري روز يكشنبه تاريخ 16/2/87 به رياست معاون امور عمراني استانداري ايلام تشكيل گرديد . در اين نشست معاون عمراني گفت : استان ايلام با توجه به مناطق طبيعي وگردشگري وآثار باستاني وتاريخي وقرار گرفتن در مسير زوار عتبات عاليات از موقعيت بسيار خوبي براي جلب توريست وتوسعه گردشگري برخوردار است .
در اين جلسه دكتر عاقبت بين معاون امور عمراني استانداري ايلام گفت : دستگاه هاي اجرايي استان بايد با همكاري يكديگر در جهت زير ساختهاي توسعه گردشگري ومجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي زمينه جلب توريست وگردشگري در استان ايلام را فراهم نمايند . وي از برگزاري جشنواره طبيعت گردشگري در تاريخ 25 ارديبهشت ماه به مدت يك هفته وبا حضور 7 استان غربي كشور تحت عنوان (( ايلام عروس زاگرس )) در منطقه چغا سبز ايلام خبر داد وافزود فرصت بسيار مناسبي براي پتا نسيلها ومزيت هاي موجود در استان ايلام خواهد بود .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز