وضعیت خاص ایلام و تشبیه اداره استان به طنز برره

مردم استان ایلام وجود دواستاندار,دوفرماندار وشهر بدون شهردار را به سریال طنز برره تشبیه میکنند.
به گزارش البرز این تلفظ درروزهای اخیر بین مردم این استان رواج پیداکرده ودرحال گسترش است که این استان به شیوه برره ای درحال اداره شدن است .
آنها بامضحکه قراردادن اداره امور استان وشهر به شیوه جاری درمحافل خصوصی وعمومی اين چنينی به ياد سالارخان و سردارخان در اين سريال مذکور مي افتند .
مردم این استان میگویند: فکر نمي کرديم روزي خودمان شاهد برره اي بودن استانمان باشيم.
با ادامه حضور استاندار برکنار شده در محل کار خود ، نامعلوم بودن وضعيت استاندار جديد و داشتن دو فرماندار حکايت اين سريال براي مردم عینیت یافته است .
این ماجراآنجایی بیشتر مورد مضحکه قرارمیگیرد که بزرگترین نهاد شهری درمرکز استان نیز چهارماه است بدون شهردار مانده است.
این مسئله موجب شده تا حساسیت مردم نسبت به اخبار مذکور بالا رفته وموضوع مورد پیگیری عمومی قرارگیرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز