نامه وارده : مدیون روز قیامت هستید اگر واقعیت ها را نگوید

سفر رئيس جمهور و هئيت دولت براي دومين براي براي استان ايلام يك نعمت بزرگ و يك حركت عظيم به سوي مردمي شدن است در اين ميان اي كاش مسئولين استان واقعيت هاي را به گوش هيئت دولت و رئيس جمهور برسانند چرا كه مي شنويم و مي بينيم كه مسئولين خارج از مصوبات هيئت دولت صحبت مي كنند و مسئوليتهاي كه در چهار چوب سازماني وظيفه عادي انها هست به عنوان مصوبه هيئت دولت انعكاس مي دهند و اصلاً از مصوبات هئيت دولت كه سال گذشته تصويب شد و همه هم از ان اگاهي كامل دارند صحبتي به ميان نمي آيد عملكرد ادارات و سازمانها نشد مصوبه هيئت دولت آنچه را كه انجام داده ايد و آنچه را مي توانيد انجام بدهيد اشاره كنيد چرا كه در روز قيامت مديون مردم و خداوند هستيد و بايد پاسخگو باشيد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -10روز