نامه وارده : کرایه مهران ایلام ۴۰۰۰ تومان؟

روز جمعه همراه حانواده به مهران رفتیم از این طرف با اینکه تعداد مسافران زیاد بود ولی از تاکسیهای بین شهری خبری نبود و بعد از حدود ۳۰ دفیفه معطلی با یک سواری سفید رنگ به مهران رفتیم به همان کرایه ۱۵۰۰ تومان.

بعد از ظهر رو جمعه حدود ساعت ۶ عصر هنگامی بازگشت به ایلام در ترمینال  سواریهای مهران با ازدحام ریادی مواجه شدیم. حدود ۲۰ نفر منتظر ماشین بودند. اما در اینجا حدود ۴-۵ سواری زرد رنگ ماشینهاشون را خاموش کرده بودند  و در جواب سوال مسافران فقط میگفتند نمیریم.

بنده با عینه خودم دیدم بعضی از سواریهای شخصی کرایه را ۴۰۰۰ تومان اعلام میکنند. و بعضی از مسافران حتی به راننده ها التماس میکردند.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز