عضو شورا شهر ایلام: عزم جدی برای اجرای طرح تعریض خیابان های شهر ایلام وجود ندارد

علي طاووس نژاد گفت: شواهد نشان مي دهد حرکت خاصي براي اجراي واقعي طرح تعريض خيابانها در ايلام صورت نگرفته است و تنها در حد نشست هاي پراکنده به اين موضوع پرداخته شده و در عمل تاکنون اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است. وي با اشاره به اينکه عدم تعريض خيابان هاي شهر ايلام باعث شده که اين شهر به عنوان مرکز استان از قافله توسعه عقب بماند افزود: براي پيگيري جدي و عملي اين طرح بايد سازمان احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده در شهر ايلام تشکيل شود. طاووس نژاد اضافه کرد: در کنار اين سازمان بايد مشاور اجرايي طرح تعريض خيابان ها نيز فعال شود و به ارايه مطالعات لازم براي اجراي اين طرح بپردازد. عضو شوراي شهر ايلام ادامه داد: با وجود اين که مشاور اين طرح در سالهاي گذشته انتخاب شده اما تاکنون گزارش مبسوطي ازروند طرح تعريض خيابان هاي شهر ايلام به صورت علمي ارايه نشده است.  اين در حالي است که اگر طرح مطالعاتي بافت هاي فرسوده ايلام به سرانجام برسد، مي توان از محل اعتبارهاي بانک جهاني براي احيا اين بافت ها و تعريض خيابان ها استفاده بهينه کرد. به گفته وي، لازمه اجراي طرح تعريض خيابان ها در گرو همکاري نزديک مسئولان با مردم است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز