انتقاد شدید نواصولگرایان از استاندار؛ انگار خبری هست

بالاخره طاقت نواصولگرايان طاق شد و لب به اعتراض به استاندار گشودند اگر چه خيلي ديرتر از آنکه بشود بر روي آن نام انتقاد را نهاد. تقريباً شش ماه پيش يک نشريه محلي تيتر يک خود را از قول استاندار چنين انتخاب کرد:هيچ خبري نيست. و البته سياسيون پيام معکوس که توسط نشريه اي با سوابق روشن بيان مي شد را به وضوح دريافتند که: نه بابا خبرهايي هست!! و وقتي که نشريات جناح چپ استاني نقاط ضعف اجرايي و پروژه ها را بيان کردند آمدن اکيپي با سرپرستي آقاي کلهر و خوش ...نمايندگان مطبوعاتي و رسانه اي و فرهنگي به ايلام نيز سيگنال منفي ديگري بود بر اينکه البته که خبري هست. عجيب تر اينکه آنان که علي القاعده نه سر از فهارس بها در مي آورند و نه با اعداد و ارقام و برآورد و تشخيص پيشرفت فيزيکي و ... پروژه هاي عمراني نبايد آنگونه که بايد و شايد سر دربياورند بر عالي بودن کم و کيف پروژه ها و برنامه زمان بندي مطلوب آنها صحه گذاشتند گو اينکه اگر چه ممکن است در کار خود نيز استاد بوده باشند ولي قطعاً چون ادعاي علامه دهر بودن را در تمامي علوم قديمه و جديد ندارند مردم اين اظهار نظرها را اگر چه مورد احترام دانستند ولي زياد جدي نگرفتند. اين پروژه با انتصاب لطيف صادقي به عنوان مشاور استاندار تکميل شد و البته با قرار گرفتن حاج ولي لطفي پازل حاج علي + حاج ولي تکميل شد اتفاقي که خيلي ها خيلي پيشتر از اين آن را پيش بيني مي کردند. و اين يعني اينکه استاندار خواست تا از همه مردان خود استفاده کند تا در مقابل موج انتقادات از خود ايستادگي نشان دهد. ولي اين تاکتيک اگر چه باعث خيز منفي انتقادي نشريات دوم خردادي شد ولي پس از آن هجوم يک سونامي بزرگ همگان راغافلگير کرد. نشريه بوتک که تا قبل از آن صرفاً به تخريب نشريات چپ دلبسته بود بالاخره دست از سر کچل آنان برداشت و حامل يک سونامي خانمان برانداز شد. بوتک آمد با يک بمب خبري که محتويات آن را ستاد رايحه خوش خدمت انتخاب کرده بود. دکتر بهزاد منصوري نفر دوم ستاد دکتر احمدي نژادکه زمزمه انتصاب وي به عنوان فرماندار مهران بر سر زبانها بود بر خلاف موج انتقادي ( و نه تخريبي)نشريات چپ استان گام برداشت و چاشني بمب بزرگ مطبوعاتي استان را ترکاند. و پس لرزه هاي آن به عنوان يک سونامي بزرگ ساختمان استانداري را نشانه رفت همان ساختماني که ديگر نشريه اصولگرا تعمير و توسعه آن را در زمان دولت اصلاحات زير سوال برد و از آن با توجه به سنگ سفيد به کار رفته در نما به عنوان کاخ سفيد استانداري تعبير کرد در حالي که استانداران اصلاح طلب خيري از آن نديدندو نماينده عالي دولت اصولگرايان (آقاي علي آزاد) بر صندلي هاي (ام.دي.اف) خريداري شده براي آن تکيه زد همانهايي که زماني مورد انتقاد شديد يک نشريه ديگر اصولگرا قرار گرفته بود و از آن به عنوان تجمل گرايي ياد شده بود تجملاتي که به ارث به مديراني که داعيه ضد تجمل گرايي عمل کردن را داشتند رسيده بود. با اين تفاوت که در نزد آن نشريه ها اين تجمل گرايي با آن تجمل گرايي فرق دارد در حالي که قيمت همه چيز نزديک به دو برابر شد و به قول خود آنان مردم نان شب ندارند بخورند سخني که با توجه به موج گرانيهاي پي در پي ناشي از تورم الان بيشتر نمود دارد تا زمان اصلاحات و البته همه اصولگرايان به استثناي نو اصولگرايان آن را مورد انتقاد قرار داده اند از افروغ و خوش چهره مجلس نشين تا... و نيز اشارات تلويحي مقام معظم رهبري در رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم. اما جنس اين انتقاد از آن حيث با انتقادات نشريات چپي که جنبه مديريتي داشت متفاوت بود که در اين مقاله ماهيت فکري استانداري را به زير سوال برده بود و در حالي که تلاشها براي ابقا و تمديد حکم استاندار در آستانه سفر رياست محترم جمهوري گفته مي شود که کماکان در حال انجام است اين موضوع همه معادلات فرض شده را در اين رابطه بر هم زده است. يکي از اين معادلات تشکيل اتاق فکر براي احزاب نواصولگراي استاني بود که مسير انتصابات استاندار را از مداري که در حال حاضر بر وفق مراد نمايندگان به استثناي آقاي دکتر قنبري و البته کمي کمتر آقاي دکتر آذر قرار دارد عوض کند. و در حقيقت استاندار توپ را در زمين احزاب اصولگرا بياندازد اما آنان اين توپ را با کاپيتان خود (منصوري) مجدداً به زمين استانداري شوت کردند تا سياسيون اين بار و با صدايي بلند بگويند: نه بابا خبري هست!! عده اي اين موضوع را به علت عدم اعطاي پست به اعضا و يا افراد مد نظر ستاد دکتر احمدي نژاد و تلاشي در جهت استاندار شدن آقايان نوري، نوروزي، عاقبت بين مي دانند و بايد منتظر بود و ديد که اين نوع انتقاد در اين راستا است يا خير؟ ايلاميان نشان داده اند که صبورند و نکته سنج و منتظر اينکه بالاخره اين اتفاقات در زمان آقاي آزاد خواهد افتاد و يا استاندار بعدي اينگونه خواسته ها را اجابت خواهد نمود؟ و همه اين داد و قالها سر لحاف ملابوده يا خير؟ لب مطلب اين بود که نشريات و طيفهاي دوم خردادي وارد انتقاد تند برعليه استاندار نمي شدند چون: اتخاذ رويه اعتدالي و پايبندي به اخلاقيات مد نظر ايدئولوگويان اين طيف که در راستاي فرموده مقام معظم رهبري بر ارايه فرصت به دولتمردان و عدم ارايه تخريب به جاي انتقاد سالم و سازنده و بيان ضعف هاي مديريتي است. مداراي نسبي آقاي آزاد با برخي افراد دوم خردادي (اگر چه آنان خود از اين طيف به انحايي بريده بودند) مانند ماندن آقايان هاشمي در معاونت برنامه ريزي استانداري و همچنين آقايان فريدون محمدي در ميراث و گردشگري و فرياد رس شهبازي در مدير کلي بنياد مسکن و تا اين اواخر حيدري زادي در همياري شهرداريها و ... به نحوي که عده اي بر اين باور بودند که آقاي هاشمي همه کارها از جمله امر عمراني را نيز حتي انجام مي دهد. موضوعات فوق و نيز زمزمه برخي اختلافات بين معاونت عمراني (که از اعضاي ستاد احمدي نژاد بود) و گروههاي اصولگراي استاني از جمله موارد، مزيد بر علت انتقادات غير آشکار طيف استاني نواصولگرا از استانداري بود. ما اگر چه با تخريب مخالفيم ولي ايجاد موج انتقادي توسط نشريات اصولگرا را که هر چند پس از نشريات دوم خردادي و توسط نجوا آغاز شد را به فال نيک مي گيريم و اميدواريم که واقعگرايي و حفظ منافع هم استاني هاي عزيز نيز حتي در حد گوشه چشمي هم که شده مورد عنايت همه نشريات استان قرار گيرد و آنان از لاک سکوت و عدم انعکاس مشکلات اجرايي استان خارج شوند. در هر صورت بايد نشست و نتيجه سونامي دوم به وقوع پيوسته در استان را ديد سونامي که اگر چه باز هم از سوي نو اصولگرايان به راه افتاد ولي اين بار هدف آن نه دوم خردادي ها که طيف سنتي راست استاني است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز