استاندار نمایندگان و ... !! یااستاندار دولت اصولگرا ؟!!

بيش از دوسال از حاكميت اصولگرايان برقوه مجريه با تمامي كش وقوس هاي سياسي آن مي گذرد  ؛  استان ايلام دراين چارچوب شاهد تحولات قابل تأمل بوده  وهست  . تحولاتي كه   دربخش مديريتي بيش از ساير بخش ها جلب نظر مي كند  .
بااعطاي مديريت كلان استان به يك نيروي بومي داراي سابقه وتجربه مديريتي  دربسياري از  زمينه ها ودركنار سليقه هاي مختلف وگوناگون ،  انتظار مي رفت تحولات  اساسي ، بخصوص درمقوله  مديريت ،  حداقل كاري بود كه براي  مردم ايلام وبرآوردن انتظارات اصولگرايان لازم بود تحقق پذيرد .
اما ... آغاز تحولات مديريتي  برخلاف انتظارات مردم واقشار   متعهد  پيش رفت وتأثير گذاري  برآن بخصوص از كانال نمايندگان مجلس بيشتر قوت گرفت ، امري كه امروزه شاهد نتايج منفي آن در بسياري از مراكز تصميم گيري استان  با بهره گيري ازافراد ضعيف ويا معلوم الحال  هستيم .
گذري بر نحوه شكل گيري برخي ازمديريت ها دراستان پس از يك سلسله  بدوبستان ها   درجلب رضايت نمايندگان مجلس و برخي از اطرافيان ذي نفوذ وصاحبان قدرت اجتماعي واقتصادي ،   بيانگر اين واقعيت تلخ  مي باشد  كه بيشتر انتصاب ها خارج از اصل شايسته سالاري مبتني بر اصولگرايي صورت گرفته است  .
امروزه همگان شاهد به حاشيه رفتن  برخي از  بهترين نيروهاي انقلاب دراين استان  هستند ، امري كه اين سؤال را تداعي مي نمايد كه آقاي آزاد !  استاندار دولت اصولگرا است !!  يا استاندار نمايندگان وصاحب نفوذان است ؟!!
انتصاب افراد ناتوان در پست ها ويا ابقاي برخي مديريت هاي مرتبط به جريان دوم خرداد  مانند،  بنياد مسكن ، ميراث فرهنگي ، مسكن وشهرسازي ، مديركل فني  ومدير شهروروستاي استانداري وبرخي  فرمانداري ها وبخشداري ها كه امروزه عملكردشان ازنظر جبهه اصولگرايي  سؤال برانگيز و مصداق اين است كه جناب آقاي استاندار در اين موارد ، متأثراز فشار اهرم نمايندگان وبخصوص نمايندگان ضد اصولگرايي دراعمال اين انتصاب هاي  ناکار آمد بوده ومي باشد.
اگر مروري بر اين انتصاب ها داشته باشيم ، برخي? فرمانداري هاي حوزه جنوبي  وشمالي بطور كلي داراي چنين شاحصه وشائبه  هستند .
- فرماندارآبدانان كه مهره معرفي شده توسط نماينده حوزه جنوبي  است ، دربررسي عملكرد بيش از يكساله اش به گواهي بسياري از كارشناسان خود استانداري نمره ي بسيار ضعيفي را به خود اختصاص داده است . 
- درمورد فرماندار دهلران كه مي توان ايشان را نيزمهره ديگر نماينده مجلس درحوزه جنوبي به حساب آورد واين روزها محدوده مديريتي اش با استفاده از گماشته هاي ديگر نماينده مجلس به ميتينگ هاي انتخاباتي بخصوص در حوزه فرهنگي ودانشگاهي تبديل شده  با مديريتي  ضعيف وآشكار به اين نماد درميان مردم مشهور گشته است كه ايشان معاون فرمانداراست  ويا فرماندار معاون؟!! .
- معاون فرماندار دهلران را كه به عنوان سهم طايفه اي منصوب شد  را نيز بايد به اين تحول ناميمون مديريتي اضافه كرد ، شخصي كه با بهره گرفتن از رانت نمايندگي مجلس بعنوان ?يكي? از بستگان و وابستگان خويش ، با تاخت وتازها و سوء استفاده هاي فرا قانوني  از موقعيت اجرايي وتسلط بر تمامي امور فرمانداري واحرايي شهرستان  به مثل  "  پيغمبري اش را قبول ندارند ادعاي خدايي مي كند "   درميان مردم  مشهور گشته  و  نگراني هاي بسياري را درمنطقه بوجود آورده است  .! آقاي استاندار نيز با اذعان به  چنين حقايقي ،  متأسفانه  دچار بحران تصميم گيري شده است .
- باگذشت بيش از دوسال از حاكميت دولت عدالت محور واصولگرا هنوز شاهد كوچكترين تحولي  درعرصه ي  مديريت فرمانداري هاي شهرستانهاي  دره شهر و شيروان چرداول ، بخشداري مركزي آبدانان ، بخشداري زرين آباد وبسياري از مديريت ها چه درسطح استان و  شهرستان  ها ي تابعه  مرتبط به جريان مقابل دولت نيستيم ؛  آ?ن عملكرد آقاي استاندار  با توجه به نتايج منفي  آن،  بسيار قابل تأمل وباز هم سوال برانگيز است   ؟ !!
- نكته جالب دراين  روزها كه مورد اهتمام  بسياري ،  بخصوص جامعه اصولگرايي  قرار گرفته ،  اين است كه   گويا تمامي امورات  استان حل وفصل شده وتنها گره اي كه بايد باز شود تا اين امور كامل شوند !  اعمال بازنشستگي يكي از بهترين نيروهاي مديريتي  اصولگرا ي اين استان باسابقه ي بيش از 30 سال فعاليت اجتماعي درراستاي انقلاب است !  درحالي كه همگان شاهد ابقاء وياادامه فعاليت برخي از افراد داراي سابقه ي  ضد اصولكراي چه در استانداري و چه در نهادها ي ديگر استان  هستيم  ، نمادهايي  كه كسي حتي جرأت گفتن بالاي چشمتان ابرو به آنها را نيز ندارد ! چرا ؟! چون از حمايت برخي نمايندگان مخالف دولت ونورچشمان قوم? برخوردار  هستند ؟!!
رياست  اين سازمان مدعي اصولگرايي كه با همين ادعا   به اين منصب رسيده  با جديت بر بازنشسته نمودن اين مورد مؤثر در جامعه اصولگرايي  اصرار دارد و  اين اصرار او  بي ارتباط و  متأثر از تأثير گذاري بناحق يكي از نمايندگان مجلس مخالف دولت و مدعي اصلاح طلبي براو  نيست ، وبا توجه به ماسبق ، چه درقول وجه درعمل اين مسئول سازمان ،  انتظاري بيش ازاين از ايشان درروزهاي اخير دراجابت خواسته رقباي اصولگرايان نمي رود .
 آيا بايد منتظرشويم  واين فاجعه هاي  مديريتي  را درجامعه اصولگرايي ودر حاكميت اصولگرايان  ودرموقعيت حساس انتخابات مجلس هشتم شاهد باشيم كه به عنوان صفحه اي سياه  دردفتر اين استان ثبت شده و مي شوند؟!
نه هركه چهره برافروخت دلبري داند                  نه هركه آينه سازد سكندري داند
نه هركه طرفِ كُلَه ، كچ نهاد وتند نشست         كلاهداري و آيين سروري داند 
غلام همت آن رند عافيت سوزم                      كه درگدا صفتي كيميا گري داند
هزارنكته ي باريكتر زمو اينجاست                     نه هركه سر بتراشد قلندري داند

دکتر منصوری - رئیس ستاد رایحه خوش خدمت وعضو اصلی جبهه متحد اصولگرایان استان ایلام

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 11روز