اعتبار ویژه جهت تسریع در انتقال اسناد مالیکت مستحدثات شهرک هجرت ایلام

با تصویب هیئت وزیران مبلغ چهارده ميليارد و هفتصد و چهل و يك ميليون ریال‏ جهت تسريع در انتقال اسناد ماليكت مستحدثات شهرك هجرت ايلام ‏اختصاص یافت.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت،هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مبلغ چهارده ميليارد و هفتصد و چهل يك ميليون ريال از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده قانون بودجه سال 1386 كل كشور، به منظور تسريع در انتقال اسناد ماليكت مستحدثات شهرك هجرت ايلام و شهركهاي شهيد رجايي، شهيد باقر صدر و ابوذر، باقي مانده از زمان اجراي بازسازي مناطق جنگ‌زده به مردم، در اختيار استانداري ايلام قرار داد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. 

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز