نفسهای شبکه اینترنت و اینترانت در استان ایلام به شماره افتاد

از عصر دیروز سه شنبه ارتباطات داخلی استان شامل اینترانت و اینترنت یا بصورت کامل قطع میباشد یا به حدی کند است که برای کاربران قابل استفاده نمیباشد. شرکت مخابرات استان و شرکت زیر ساخت هنوز توضیحی در مورد علت قطعی و زمان رفع مشکل فوق ذکر نکرده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز