یکی از واحدهای مسکن مهر ایلام در آتش سوخت

به دلیل دسترس نبودن منازل مسکن مهر شهر ایلام یکی ازاین واحدها ظهر امروز در آتش به طور کامل سوخت.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز در بلوک 15 و واحد چهار مسکن مهر شهر ایلام یک واحد مسکن مهر به طور کامل در آتش سوخت.
این آتش سوزی در حالی اتفاق افتاد که به دلیل نبود دسترسی مناسب این منازل به تجهیزات آتش سوزی و خوب عمل نکردن آتش نشانی شهر ایلام این واحد به طور کامل سوخت.
یکی از اهالی منطقه در تماس با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی به دلیل اتصالات برق در واحد مسکونی انجام شده است.
وی بیان داشت: دستگاه آتش نشانی در این آتش سوزی به خوبی عمل نکرد و این واحدها نیز به دلیل نوع ساخت و عدم دسترسی مناسب آتش نشانها برای خاموش کردن آتش به طور کامل سوخت.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز