نواخته شدن زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ در ایلام

استاندار ایلام با حضور در دبیرستان نمونه فضیلت شهر ایلام همزمان با سراسر کشور زنگ آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 را به صدا درآورد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ایلام، مهندس اعلایی در این مراسم گفت: آمارگیری بسیار مهم و نیازمند لجستیک و پشتیبانی بالایی است.
وی افزود: در نتیجه آمار و اطلاعات صحیح است که تصمیم گیریهای بنیادین در جهت توسعه و تأمین زیرساختهای کشور و استان به عمل خواهد آمد.
مجتبی اعلایی با اشاره به وسعت بالای کشور و پراکندگی جمعیتی آن از مردم خواست با مشارکت خود در بهبود روند عملیات آمارگیری نقش خود را بخوبی ایفاء نمایند.
وی با بیان جایگاه اطلاعات درست در آمارگیری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: مأمورین جمع آوری اطلاعات باید با صبر و توجه کافی زمینه مناسب برای کسب اطلاعات صحیح و دقیق ایجاد نمایند.
دکتر عسکری معاون برنامه ریزی استانداری ایلام و مدیر اجرایی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 نیز میزان آگاهی مردم از این طرح را مهم و سرنوشت ساز دانست و تصریح کرد: هرچه آگاهی مردم از زوایای طرح بالاتر باشد، استقبال آنان از مشارکت در اجرای بهتر آن بیشتر خواهد بود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز