اطلاعیه مالیاتی / تمدید مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات

به اطلاع مودیان محترم مالیاتی می رساند در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال 1392 (بهار ،تابستان،پائیز) تا تاریخ 28 اسفند 92 تمدید گردید.
کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تا کنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده به ادارات  امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،قابل بخشش نمی باشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی ایلام
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز