شهردار: ایلام نیازمند سرمایه گذاری بخش دولتی است

به گزارش ایرنا، ˈحبیب ا... منصورپورˈ روز چهارشنبه در نشست اعضا میز خدمات فنی، مهندسی و صادرات ایلام در سرسرای انجمن صنفی پیمانکاران تاکید کرد: دولت باید در کنار سرمایه گذاران بخش خصوصی در اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای استان همکاری و مشارکت داشته باشد.وی افزود: این موضوع در همه جای کشور به خوبی اجرا نشده و در عمل با چارچوب های مشخص شده خود فاصله دارد.

وی ادامه داد: فرایند سود دهی و بازرگانی در استان ایلام با وجود رکود کنونی تنها با همکاری و همراهی دولت و ارائه کمک ها و مشوق های کافی به سرمایه گذاران امکان پذیر است.

شهردار ایلام گفت: در صورت توجه بیشتر دولت و تقبل بخشی از سرمایه ها و هزینه ها، راه اندازی صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، گاز و نفت و زیرشاخه های آنها، زمینه ساز رونق و رفاه اقتصادی استان می شود.

منصورپور یادآور شد: شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی در سرمایه گذاری ها و طرح های بخش خصوصی در حوزه تامین زمین و امکانات مورد نیاز آماده همکاری است.

وی بیان کرد: برای دستیابی به نتیجه های لازم و پاسخ های کارشناسی و روشن و نیز پیگیری مسائل و مشکل های موجود در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایلام نیاز به تفویض اختیارها به دستگاه و متولی یگانه در استان است.

شهردار ایلام گفت: خوشبختانه استاندار دولت تدبیر و امید در ایلام پیوندهای گسترده ای با بخش های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که می توان از این فرصت در راستای برون رفت ایلام از چالش های فرارو و محرومیت بیشترین استفاده کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز