مثنوی پایداری از محمدباقر شمسی‌پور

محمدباقر شمسی‌پور

 

"و نام خدا"، اول کلام
بعد و گشتتان عرض کم‌: "السلام‌"

و تن له "ایلام‌" کنگره‌ی شعره
له "هفته‌ی دفاع‌"، اول مهره

نیش تم ارای خوم یی شعری بسیم
تقدیم‌تان کم‌، بخشن کم دسیم

درسه مه خوم ایلامی نی یم
خوایان خوارد مه‌، دین هاده مه لم

فره خواردمه رون و ساجی داغ
کره‌ی خومانی‌، هم بژی بر ساق

خورمای "منلی‌" گردد و لیلی
قی ری بذانن فره تام دیری

برنج چمپا، جوجگ برشیا
پاپی وانه بیم‌، دووم رشیا

ایلام خوش جی‌ی گه‌، ایلامی خاصه
ارده "کل کل‌" و یا گه "میش خاصه‌"

ارده "چرداول‌" یا ده "گلانه‌"
اهل "دره شهر" یا "آودانانه‌"

"آسمان آباد" یا گه "لوماره‌"
ارله "هف چشمه‌" یا گه "چواره‌"

"چشمه قنداقه‌" یا گه "بان برزه‌"
له "سر او" نیشی یا سر مرزه

له هوای بیشم پاک و تمیسه
نه جور "تهران‌" آلوده و پیسه

له "دالاو" بیشم یا "قلاقیران‌"
"تک تکه مشکی‌" یا گه "بانقلان‌"

له بان "کبیره کوه‌" تا خوار مله
هه له "ارکواز" تا "چوار مله‌"

گشتی سر سوزه‌، پره له شکار
خو بنور دینی‌، سه سه و چوار چوار

رود "سیمره‌" پره له ماهی
له "ششدار" سوزه‌، تا "ملکشاهی‌"

پره لی ناوه‌، داریل "بلی‌"
نام دشت پر کاوربنی

یا نه گه وتم گشتی و یی لا
و خلقی باید و ت باریکلا (باریک الله‌)

گشت میمان نواز، گشتیان دس واز
"ایران‌" شاهدن‌، "مشهد" تا "اهواز"

گشت مسلمانن‌، شیعه جعفری
دوانزه امامی‌: اثنی عشری

فره جهاد کردن در رای اسلام
و فرمان دین ، و امر "امام‌"

له "مسجد جامعه‌" دوره انقلاب
"مرگ بر شاه‌" و تیان ، چیان ارای "سراب‌"

تظاهرات کردن‌، فره شعار دان
قرگ ظالم گردن فشار دان

بوگ شاه‌، "رضا خان‌" در آوردن
و ناو خیاوان‌،مجسمه‌ی بردن

مجسمه‌ی شاهیش هاوردنه خوار
اول شهری بی که کردن‌‌ای کار

پیرو جوان گردن اسلحه و دس
و نو خیاوان‌، و پیش و وپس

فره شهید دان‌، زخمی فره‌تر
اسلام دخواسن‌، نه بیش نه کمتر

ماشین آگردان‌، خیاوان بسین
تا گه آخری و مقصود رسین

بعد انقلاب گشتی و یی صف
یا نه جور سیل‌، منافق جور کف

شرقی و غربی‌، گشتی طرد کردن
مخالف‌دین‌، گشتی طرد کردن

نظام اسلام کردن بر قرار
چپی و راسی پا نه فرار

دخواسن تازه نفس بکیشن
مزه آزادی له قفس بکیشن

یی هو دین "عراق‌" هاته‌‌ای لای مرز
خیال گردن "ایران‌" داشت تمرز

هامساده نامرد، نیش تو و کمین
تا و فکر خوی نا بود بکی دین

هجوم هاوردن له طرف مرز
سیه بی له بان "سر او" تا "بان برز"

بایه قشیلیان یورش هاوردن
یعنی طیاریل بمباران کردن

بمیان خسن شهر ویران کردن
هر جی ئی که دین‌، ژیر و بان کردن

فکر کردن الان "ایلامی‌" در چو
ولی ارای دز باید الگرد چو

معمار و بنا، آشپز و شوان
فعله و دانشجو، گرد باخوان

کاسب و کارمند، عشایر مردیل
مهندس و دکتر، گرد شیر ژنیل

بوگ "معصومه‌"، برارزای "عفت‌"
شو "صدیقه‌"، یی کر "طلعت‌"

"جافر" و "حسین‌"، "عزیز" و "قادر"
گشتی تیرانداز، چابک و ماهر

لبیک و تن ، و امر "امام‌"
پایداری کردن‌، و زور تمام

اسلحه گردن رای دین و میهن
بسیج بین ارای سرکوب دشن

"یعقوب‌" و دس گرد، یی "حسن موسی‌"
فانسقه و بگده و کمر بسا

"فاضل‌"، "ام یک‌" گرد، "حبیب‌"، "ژ۳" نو
"یدی‌"، "کلاشینکف‌" "فرج‌" یی "برنو"

"صادق‌"، "نارنجک‌"، "حامد"، "خمپاره‌"
"یحیی‌"، "آر پی چی‌"، "موسی‌"، "چوارپاره‌"

گشت مهیا بین‌، و اذن ولی
و ضد دشمن‌، و تن‌: "یا علی‌"

دلاور مردیل‌، کردیل غیور
مرزیل خویان کردن "جبهه نور"

له بان "میمک‌" تا "خاص علی‌"
گشت پر بی له دنگ یا مولا علی(ع‌)

جور شیر وسان‌، له نوای یاغی
له ترسی هیوای "جند عراقی‌"

مرد و مردانه هش سال جنگ کردن
عرصه ودشمن خدا تنگ کردن

تش بریق خسن‌، له ناو دشمن
فره لیان کشتن‌، چشتی لیان نمن

جنگ فری کردن‌، تا مرز پس گردن
آوری دشمن لی ناوه بردن

"عراق‌" دی نی ری تاو عشایر
چی یسه کنا، جور یی مامر

چوخیان کیشاس و دس ایوه
الان گشتیان بی نسه لیوه

یاغی دی هاکو؟ "صدام‌" دی کامه‌؟
ار خوی بذانی کاری تمامه

***
شیر "کبیره کوه‌" برای ایلامی
هر چن مظلومی‌، ولی خوش نامی

فره ز جرکیشاین‌، فره شهید داین
ولی سر بلین له پیشگای خداین

خاک‌‌ای مرزه هر چن رنگینه
تا ابد "ایلام‌" هر سر بلینه

مه قابل نیم وصفتان بیشم
بیتره پای خوم له نام ال کیشم

خداحافظی بکم آخر کلام
طبق برنامه‌، بیشم "والسلام‌"

برگرفته از سایت هشت سال دفاع مقدس

عمر سایت: 16سال و 13ماه و 11روز