یادداشت نخست مدیر مسئول دوهفته نامه بوتک : مافیای قدرت چگونه عمل می کند

انور شکیب انصاری

چهارمین سال فعالیت بوتک درحالی آغاز می شود که مافیای قدرت در لباس علم وبا رفاقت مشارکتی های تندرو باتمام قدرت به جنگ آن آمده اند .

درطول دوره هفتم مجلس هرگاه بوتک به نقد عملکرد برخی نمایندگان مجلس پرداخت باگلایه مسئولین فرهنگی استان بخصوص مدیریت ارشاد که ماندگاری خویش در مسئولیت اجرایی را به ضمانت تبعیت از این نمایندگان میداند مواجه شد . گرچه دلسوزی برخی نهادهای دیگر قابل تقدیراست اما متأسفانه ادامه روند عملکرد برخی نمایندگان مجلس وبوجود آوردن شائبه تسلیم بوتک درمقابل انان وتهمت رانت خوری به بوتک و غیره درطول سال ۸۴ مسئولیت شرعی ما را دربرابر مردم ونظام اسلامی ودولت اصولگرا  بیش ازبیش حساس نموده است  و به ضرورت نقد عملکرد نمایندگان مجلس ایجاب می کند که قاطعانه در خدمت مردم باشیم  .

آنان  صاحبان قدرت شده اند قدرتی که مردم به شرط بهره گیری خیرخواهانه ازآن وبه صورت امانت به آنان عطا نموده اند . آن هم امانتی چهار ساله ولاغیر  ؟!!

متأسفانه عملکرد برخی نمایندگان باعث ایجاد شکاف بین مردم گردیده وهرگاه مورد نقد قرار می گیرند و یاروشنگری نسبت به عملکرد آنان می شود ، شائبه اختلاف قومیتی بهانه می گیرند و وا فریادا و وامظلوما  سر می دهند . حربه ای که اکنون باروشنگری های بوتک نسبت به عملکرد آنان دیگر کارساز نیست . گرچه هوشیاری مسئولین را نیز می طلبد که گرفتارفریب این نا اهلان نگردند !!!.

بررسی ها وشواهد بیانگر نفرت مردم ازعملکردچنین نمایندگانی می باشد،  نمایندگانی که  مردم بااعلام انزجار وپس گرفتن رأی خود ازآنان ، خواهان روشنگری وتجدید نظر مسئولین درتعامل با آنان هستند . افرادی که قدرت نمایندگی را درجهت خدمت به خواسته های نفسانی خویش بکارگرفته و می گیرند .

ایجاد فضای رعب و وحشت و نماد زور وزر وتزویر در این دوره ازآستین برخی مهره های مدعی اصلاح طلبی مرتبط به برخی نمایندگان  ظاهر فریب درآمده است ومردم با دیده باز به حقیقت درونی  آنان پی برده اند .!!

بوتک چه باشد وچه نباشد افتخارش این است که خدمتگزار مردم ونظام اسلامی بوده وهست و به تبعیت از رهبری ونظام ولایی ومبارزه با تفکر التقاطی وباند بازی مباهات می کند .

مارا نترسانید که ما فرزندان امامیم وپیروان مقام عظمای ولایتیم .  بودیم وهستیم وخواهیم بود .

عمر سایت: 17سال و 14ماه و -15روز