نماینده مجلس یا وکیل الاقوام(برگرفته از دو هفته نامه بوتک)

عباس خزلی

انگار همین دیروز بود که کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی پشت سرهم به درب منازل مردم مراجعه می کردند وهزاران وعده جورواجور به آنها می دادند که اگر مجلس بروم چنین می کنم وچنان خواهم کرد ، اصلا نمی گذارم یک نفر بیکار بماند واستان ایلام را به بهشتی مبدل می کنم که هر بیننده ای جذب آن شود وتوریست های جهان را به طرف این استان زیبا ودیدنی سوق خواهیم داد . هنوز مردم ازیاد نبرده اند که درمراسم ختم ازدست رفته ای مراجعه می کردید ، چندین کاندیدارا مشاهده می نمودید که بااقوام ودوستان خود جهت تسلی بازماندگان شرکت کرده وآنهارا  بسیار غمگین ترازصاحبان عزا مشاهده می کردید ومردم مانده بودند که ازمیان این همه خوبی ها کدام را انتخاب کنند ، شعارهای زیبای آنان مبنی بر قانونگرایی وپشت کردن به مسائل قومی وقبیله ای ودرنظر داشتن اولویت های استان وجز برای رضای خدا ومصلحت نظام به چیزی دیگر نخواهند اندیشید ، همه را مجذوب خود کرده بودند که ناجی آنها رسیده ومی خواهد آنها را از همه بدبختی ها نجات دهد وجز مردم به دیگر مسائلی که تاکنون اتفاق افتاده است فکر نخواهند کرد . بالاخره روز انتخابات فرارسید ومردم ولایتمداراستان ایلام به پای صندوق های رأی رفتند ونمایندگان خودرا انتخاب کردند واما نمایندگان !! ضمن اینکه همه شعارها را فراموش کردند بلکه یکصد وهشتاد درجه چرخش داشته وعکس تمام شعارهای عنوان شده عمل کردند ، دراستان ایلام به بعضی ازنمایندگان مجلس لقب وکیل الاقوام داده اند ،  بسیاری ازنارسائیهای استان که اکنون پیش آمده که عمده علت آن عدم تغییر وتحول مدیریت دراستان است که باعث وبانی آن آنان هستند معاملاتی صورت می گیرد که مردم کاملا ازآن آگاهی کامل دارند ، استخدام اقوام وبستگان نمایندگان دردوائر امری کاملا عادی شده است ومدیرانی که ازدولت گذشته به جای مانده اند باامتیاز دادن به جناب نماینده واستخدام اقوام آنها سعی درباقی ماندن درمدیریت خود دارند وتاکنون هم بسیاری ازآنها دراین کارموفقیت هایی حاصل نموده اند .

گرفتن موافقت طرحهای بزرگ برای اقوام خود ازدیگر هنرهای برخی نمایندگان است که همه مردم به خوبی ازآنها اطلاع دارند ، به روی کارآوردن مدیرانی بدون هیچ سابقه ی اصولگرایی وبهادادن درهمان دوائر دولتی به کسانی که تا دیروز خودرا درمقابل نظام قرار داده بودند وروی آوردن مدیر به تجملات قابل توجه اداری واستخدام بستگان نماینده !! ، مردم استان شهید پرور ایلام را متعجب کرده  است .

این عزایزان باید بدانند مردم استان ایلام به هیچ قیمتی حاضر نیستند معامله کنند ودر عرصه های مختلف مجاهدت ورشادت ازخود نشان داده وبخوبی ثابت کرده اند دردفاع از ولایت ونظام مقدس همیشه پیشگام بوده وهستند واگر خدای ناخواسته روزی خطری مملکت را تهدید کند ایلامیان اولین افرادی خواهند بود که ازانقلاب دفاع خواهند کرد .

به رأی مردم خیانت کردن عواقب بسیار ناگواری درپی خواهد داشت ، دوره نمایندگی رو به پایان است وفردا هم باید درب خانه ها برای اعتماد مجدد مردم بزنید که اینبار دیگر مردم فریب شعارهای رنگارنگ را نخواهند خورد وآزموده را دوباره آزمودن خظاست .

حال  از جناب اقای استاندارمحترم خواستاریم که موضوعات مطرح شده راپیگیری وگزارش آن را به مردم خوب استان ارائه نمایند . جهت اطلاع جناب اقای استاندار باید عرض شود که کلیه موارد مطرح شده مستند می باشد ودرصورت نیاز همه آنها را اعلام خواهیم کرد .

عمر سایت: 17سال و 13ماه و 12روز