ایجاد اختلال در ترافیک شهری و تعلل شرکت گاز

ر.م

هنوز مردم ایلام از گاز شهری استفاده نکرده اند که به علت سهل انگاری شرکت گاز در باز نمودن خیابانهایی که حفاری شده اند باید هر صبح مانند مردم تهران در پشت ترافیک سنگین شهرمعطل شوند. هنوز معلوم نیست اگر این وضعیت به مرکز شهر کشیده شود چه خواهد شد. در تمام جاهایی که حفاری شهری انجام میشود رسم بر آن است که کمترین معظلات شهری برای مردم ایجاد شود ولی در شهر ما برعکس. محدوده سه راهی دانشگاه ایلام - پیام نور تا میدان مخابرات حدود چند هفته قبل از سفر ریاست جمهوری به ایلام شروع شد و تاکنون که بیشتر از ۴۰ روز از نجام این پروژه در محدوده ذکر شده میگذرد نه تنها تمام نشده است بلکه هر روز برمعظلات شهری ایلام اضافه میشود.

سرعت کار هر ماه  یک کیلومتر، رکوردی است در خور توجه.

ما امیدوار بودیم کپسولهایی ۵۰ کیلویی از دوشمان برداشته شود ولی اینگار باید این کپسولها را مسافتی بیشتر بر دوش بکشیم.

عکسهای زیر هم به عنوان شاهد.

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز