مدیریت بومی, تصمیم گیری و تصمیم سازی

کاظم رضانیا

واژه مدیریت بومی و تمایز آن با مدیریت غیر بومی جهت اداره تمامی شئونات اجتماعی و اقتصادی و... جامعه در بعد منطقه ای در غالب یک لغت معانی و ابعاد متعدد و انگاره های متفاوتی را پدید می آورد که در میان ساکنان فرهنگهای مختلف از جمله کرد و لر و عرب و ترک  این واژه ملموس تر می‌نماید .آشنایی و تخصص در زمینه‌های متعدد فرهنگی منطقه, شرایط اقلیمی و تشخیص پتانسیل‌های موجود منطقه مطمئنا از ویژگیهای یک فرد بومی می‌باشد اما تفاهم یا تضاد در عمل و نحوه بهره‌برداری و تصمیم گیری و دایره عمل و عملکرد که می تواند از شاخصهای ارزیابی مدیریت که تنها ارزیاب کننده آن  شهروندان آن منطقه است, باشد.

شاید کردها که در طول سالیان متمادی این واژه را در لیست مطالبات خود قرار داده و سهم چندانی نیز بدلایلی  از حاکمیت نداشته اند به انحاء مختلف نسبت به این مسئله معترض بوده‌اند. حال  که در اذهان محلی انتصاب فردی بومی آنهم در پیکره مدیریت استان با سابقه و چهره اجرایی  که می تواند نویدی از مشارکت و نقش موثر مردم  در توسعه استان را بهمراه داشته باشد.

 مدیریت بومی استان  می تواند با تکیه بر مدیریت توسعه محور و با هدف هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی و تکیه بر اصل شایسته سالاری و توانمندی های علمی مردمان این دیار بدور از تمامی انگاره ها که در زیر ساختهای سازمانی که در دولت پیشین نیز صورت پذیرفته است, با تکیه بر اشتراکات فرهنگی با مردم, سعی در انسجام اهداف جهت کارایی لازم در بخش های مختلف با هدف حذف نابرابری و عدالت عملی نه تعریفی امروزی و فارغ از نوسانات سیاسی گامهایی مطمئن را در توسعه استان و همگرایی در سطح ملی بردارد. لذا اجتناب از تقسیم کار ناسودمند و مخدوش ناشی از فقدان تمایزهای شناختی در اندیشه ها و افکار تصمیم گیران وتصمیم سازان, سعی در ایجاد ساختاری پویا و پایدار و ارگانیک در کلیه زمینه ها وزیر ساختها با تکیه بر فرهنگ وباورها, راهبردهای علمی واهداف تفصیلی,ترسیم جایگاه مناسب صاحبان فکر واندیشه وبهره گیری از توان علمی آنان در جهت توسعه میان بخشی و بخشی و کلان, پرهیز از حاکمیت سازمانی ایستا وگاه منحط اداری بر سازمانهای مختلف, پرهیز از کوته بینی _عافیت طلبی _تنگ نظری, توجه به شایسته سالاری و تخصص گرایی در انتخاب مدیریتهای استان و ارزیابی عملکرد آنان بدون در نظر گرفتن تفکرات و اندیشه های حزبی, پرهیز از هنجار شکنی _به کار بستن تجربیات مدیران لایق و توانمند و کوشا جهت بهینه سازی سازمانها و ساماندهی ساختار اداری _ایجاد آزادی عمل و بیان در اجتماعات علمی  با ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی که همگی توجه و تعمق در تصمیمات را با محوریت علم باوری ودیدگاه آینده نگری می طلبد.
 امید است مدیریت بومی با نظر به موارد ذکر شده و پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب در دستیابی به مزیتهای رقابتی استان  بیش از پیش موفق و در جهت توسعه استان گامهایی موثر را بردارد.   
 
sepehr۲۰۰۰_km۸۰@yahoo.com

عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز