ماسه‌زارهای ابوغویر یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی استان ایلام (فیلم)

گزارش مهدی نورمحمدی از ماسه‌زارهای ابوغویر در شهرستان دهلران که یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی استان ایلام است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال