سه‌شنبه 12 فروردین 1399

استاندار ایلام: اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در انعکاس عملکرد دولت نهم ضعیف است

استاندار ايلام گفت: با وجود اينكه كارهاي بزرگي در بخشهاي مختلف كشور انجام شده، اما اطلاع‌رساني برخي رسانه‌ها در انعكاس عملكرد دولت نهم ضعيف است.

"علي‌محمد آزاد" روز چهارشنبه در نشست اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام افزود: متاسفانه برخي رسانه‌ها آنطور كه بايد خدمات ارزشمند دولت را در بخشهاي عمراني، اقتصادي، زيربنايي، آموزش و پرورش پوشش نمي‌دهند.

وي ادامه داد: برخي از رسانه‌ها نه تنها عملكرد دولت را پوشش نمي‌دهند بلكه با طرح چندين "چرا" در تلاش هستند كه مديران دستگاه‌هاي اجرايي را تضعيف كنند.

او اظهارداشت: با وجود اينكه دولت نهم در بخشهاي آبرساني به روستاها، باغداري، تقويت و تسريع در فعاليت راهسازي و ديگر بخشها كارهاي بزرگي را انجام داده اما هيچكدام از آنها توسط برخي رسانه‌ها براي اطلاع مردم انعكاس داده نمي‌شود.

استاندار ايلام بابيان اينكه ما از انتقاد سازنده و مفيد استقبال مي‌كنيم افزود: اما بايد در كنار نقدهاي سازنده "چگونگي" ارايه بهتر كارها نيز پيشنهاد شود.

آزاد گفت: متاسفانه برخي رسانه‌ها با طرح برخي سووالها و عدم اطلاع‌رساني شفاف عملكردها، بدنبال تضعيف كردن دولت هستند.

وي توضيح داد: رسانه‌ها بايد در كنار انتقاد سازنده، كارهاي مثبتي كه در بخشهاي مختلف در همين استان ايلام در حوزه توليد گندم، خدمات بهداشتي و پزشكي، آموزش عالي و ديگر بخشها توسط دولتمردان انجام شده را نيز منعكس كنند.

او گفت: برخي به‌سبب اينكه منافعشان به خطر افتاده به انحا مختلف سعي دارند خدمات دولت را در اين استان زير سووال ببرند.

استاندار ايلام تاكيد كرد:استان ايلام خوشبختانه با همت و نگاه ويژه دولت در اوج كار و اقتدار است و در مسير دستيابي به توسعه پايدار قرار گرفته است.

آزاد در عين حال خاطرنشان كرد: ما تاكنون دست رد بر سينه هيچكس كه قصد خدمات رساني به مردم را داشته، نزده‌ايم.

وي گفت: مديريت ارشد استان ايلام از كليه افراد با هر گرايش و تفكري كه قصد خدمت‌رساني صادقانه به مردم داشته باشد استقبال كرده و مي‌كند.

وي يادآور شد: اكنون بهترين روش براي بهبود وضعيت استان ايلام اين است كه همه دست در دست هم براي آباداني و عمران منطقه تلاش كنند.

نظرات ارسال نظر