درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

بی توجهی مسولین

سیروس رشیدی
وجود یه حلقه چاه فاضلاب روبازدر خیابان توحید شهر ایلام که درپوش آن را به سرقت برده اند هر آن میتواند با پرت شدن کودکی خرد سال درآن فاجعه به بار بیاورد.کسی هست رسیدگی کند؟
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال